Page 2 - Instytut Historii Gluchych „Surdus Historicusˮ w latach 2012–2017
P. 2

b. Fundacja ma charakter apolityczny.
          c. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się nazwą w języku
           obcym.
          d. Fundacja może używać znaku graficznego z napisem wskazującym jej nazwę.

                            ROZDZIAŁ II.
                   CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI.


                              § 2.


        Celem Fundacji jest:


       1. Prowadzenie działalności popularyzacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej na rzecz dziedzictwa

         kulturowego historii Głuchych na zasadzie partnerstwa i równości szans w zakresie
         aktywizacji zawodowej i społecznej.
       2. Inicjowanie, promowanie oraz uczestniczenie w przedsięwzięciach kulturalnych
         w szczególności na rzecz osób niepełnosprawnych.

       3. Integracja społeczna i kulturalna osób niepełnosprawnych.
       4. Czynne uczestnictwo i współudział osób niepełnosprawnych w inicjatywach i działaniach
         fundacji.
       5. Tworzenie oraz przestrzeganie standardów równości szans oraz wspieranie procesów

         przemian w sferze świadomości społeczeństwa, prowadzących do pełnej integracji
         i aktywizacji oraz przeciwdziałanie dyskryminacji.
       6. Współdziałanie z władzami i organami administracji państwowej, samorządowej
         w zakresie realizacji przyjętych celów statutowych.

       7. Działania promocyjne i informacyjne obejmujące zakres realizowanych celów.
       8. Prowadzenie wydawnictw, na które składać się będą: książki, czasopisma, gadżety,
         katalogi, albumy, foldery, zeszyty, informatory.
       9. Popularyzacja wiedzy o historii Głuchych, jako jednej z dziedzin Kultury Głuchych.

       10. Zgromadzenie rozproszonych  archiwaliów i muzealiów z dziedzictwa Kultury Głuchych
         (poprzez ich zakup lub otrzymanie jako darów) i umieszczenie ich w archiwum fundacji.
       11. Inicjowanie badań nad historią Głuchych celem poszerzenia wiedzy z zakresu dziedzictwa
         Kultury Głuchych wśród społeczeństwa Głuchych i słyszących.

       12. Działalność edukacyjna w szkołach, stowarzyszeniach głuchych.
       13. Współpraca w zakresie badawczych historii Głuchych z instytucjami naukowymi,
         religijnymi, kulturalnymi i archiwami oraz organizacjami lokalnymi, regionalnymi,
         zagranicznymi i międzynarodowymi.                              2
   1   2   3   4   5   6   7