Page 3 - Instytut Historii Gluchych „Surdus Historicusˮ w latach 2012–2017
P. 3

14. Współpraca z organizacjami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi, zagranicznymi

         i międzynarodowymi instytucjami, grupami nieformalnymi celem propagowania wartości
         historii Głuchych.
       15. Zainteresowanie społeczeństwa historią Głuchych.
       16. Dążenie do utworzenia w szkołach oddzielnego przedmiotu o nazwie historia Głuchych.
       17. Opracowanie różnych zagadnień z historii Głuchych i publikacja wyników badań.

       18. Propagowanie wyników badań nad historią Głuchych Polski na lokalnych, regionalnych
         krajowych , zagranicznych i międzynarodowych instytucjach, konferencjach, sympozjach.
       19. Utworzenie archiwum i biblioteki oraz muzeum z historii Głuchych z odrębnym

         regulaminem ich funkcjonowania.
       20. Inicjowanie i wspieranie społecznych inicjatyw w zakresie ochrony dóbr Kultury Głuchych.
       21. Inicjowanie i pielęgnowanie pamięci wśród społeczeństwa zagadnień z historii Głuchych.
       22. Działalność społeczna w sferze zadań pożytku publicznego.
       23. Pomoc głuchych w kształtowaniu własnej wartości.

       24. Propagowanie aktywności głuchych w różnych dziedzinach życia społecznego.
       25. Przeciwdziałanie wykluczeniu kulturalnemu i edukacyjnemu osób niesłyszących
       26. Uświadamianie głuchych o przeszłości środowiska głuchych.

       27. Działalność antydyskryminacyjna poprzez ukazanie różnych faktów z Dziedzictwa
         Głuchych podczas sympozjów, konferencji itp.
       28. Propagowanie Kultury Głuchych i języka migowego.
                             § 3.


        Fundacja swoje cele realizuje poprzez:


       1. Studia i badania naukowe nad historią Głuchych.
       2. Organizowanie odczytów, zebrań dyskusyjnych, konferencji, seminariów o charakterze
         naukowym lub popularno naukowym,

       3. Inicjowanie miejsc pamięci poprzez dążenie do utworzenia pomników, nadania nazw ulic
         dot. zasłużonych ludzi czy istotnych wydarzeń z historii Głuchych,
       4. Dążenia do utworzenia obowiązkowego przedmiotu historia Głuchych w szkołach dla
         głuchych, ewentualnie masowych.
       5. Opracowanie podręcznika z historii Głuchych.
       6. Współpraca i przynależność do różnych międzynarodowych organizacji propagujących
         historię Głuchych.
       7. Udział w kongresach i konferencjach krajowych i zagranicznych, poświęconych
         dziedzinom będącym przedmiotem zainteresowania fundacji.

                              3
   1   2   3   4   5   6   7   8