Page 6 - Instytut Historii Gluchych „Surdus Historicusˮ w latach 2012–2017
P. 6

7. Każde wypożyczenie mienia innym osobom lub organizacjom wymaga pokwitowania,
           w którym określa się rodzaj, ilość, stan, wartość i cechy tego mienia oraz terminu zwrotu.                           ROZDZIAŁ IV.

                            ZARZĄD.


                             § 5.


       1. Zarząd Fundacji składa się od jednego do pięciu osób, w tym Prezesa, wiceprezesa,
         sekretarza, dwóch członków zarządu.
       2. W skład pierwszego Zarządu wchodzi fundator, jako jego Prezes.
       3. Pierwszy Zarząd Fundacji jest w całości powoływany przez Fundatora.
       4. Kolejni członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Zarządu podjętą
         większością głosów.
       5. Fundator może być prezesem kolejnego zarządu.
       6. Kadencja Zarządu trwa 9 lat.
       7. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji, śmierci, złożenia rezygnacji lub
         odwołania.
       8. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
          a. trwałej niezdolności do sprawowania funkcji w wyniku choroby trwającej nie krócej
           niż rok;
          b. nieuczestnictwa w pracach Zarządu przez okres nie krótszy niż 1 rok;
          c. istotnego naruszenia postanowień Statutu;
          d. niezgodnego ze statutem wypełnienia funkcji członka Zarządu;
          e. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji;
       9. Odwołania Zarządu lub jego członka dokonuje Zarząd.
       10. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
       11. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach za wyjątkiem spraw
         majątkowych składać mogą: Prezes samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu łącznie.
       12. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających
         łącznie, w tym prezesa.
       13. Regulamin biblioteki i archiwum oraz muzeum Fundacji ustala Zarząd.
       14. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w sprawach:
          a. opracowywania rocznego i wieloletniego planu działania Fundacji
          b. sporządzania sprawozdania z działalności Fundacji
          c. sprawowania zarządu majątkiem Fundacji
          d. podejmowania uchwały o powołaniu oddziałów, filii, przedstawicielstw oraz
           ustanowieniu pełnomocników, a także regulaminu ich działalności
          e. przyjmowania subwencji, spadków i zapisów
          f. ustalania wielkości zatrudniania i wielkości środków wynagradzania dla pracowników
           Fundacji


                              6
   1   2   3   4   5   6   7   8