Page 7 - Instytut Historii Gluchych „Surdus Historicusˮ w latach 2012–2017
P. 7

g. kierowania bieżącą działalnością Fundacji
          h. zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji
       15. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał
         wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków. W razie równego rozkładu
         głosów decyduje głos Prezesa.
       16. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.
       17. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Zarząd.
       18. Warunki płacy i pracy pracowników biura Fundacji określa Zarząd.
       19. Funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy pełni Prezes
         Zarządu.
       20. W razie śmierci fundatora, jego kompetencje przejmuje Zarząd.
                             § 6.
                        RADA PROGRAMOWA.


       1. Zarząd Fundacji, mając na uwadze poprawę efektywności realizacji poszczególnych celów
         statutowych Fundacji, może powołać jako ciało doradcze Radę Programową.
       2. W skład Rady Programowej Zarząd powołuje 3-8 osób fizycznych o uznanym autorytecie
         moralnym i zawodowym, które poprzez pracę społeczną przyczynią się do realizacji celów
         Fundacji.
       3. Kadencja Rady Programowej kończy się wraz z kadencją Zarządu, który ją powołał.
       4. Odwołanie Rady lub jej członka w czasie kadencji dokonuje Zarząd zwykłą większością
         głosów.
       5. Regulamin działalności Rady ustala Zarząd.
       6. Kadencja Rady Programowej trwa 3 lata i jest ona powoływana i odwoływana przez
         Zarząd Fundacji.
                           ROZDZIAŁ V.
                  ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA FUNDACJI.


                             § 7.

       1. Zmiany Statutu podejmowane są przez Zarząd Fundacji większością 2/3 głosów obecnych
         uprawnionych do głosowania, przy obecności co najmniej 2/3 składu Zarządu.
       2. Zmiany Statutu powodujące zmianę celu lub likwidacji Fundacji podejmowane są przez
         Zarząd Fundacji, jednomyślnie, przy obecności całego składu Zarządu.
       3. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub
         wobec wyczerpania jej środków finansowych i majątku.
       4. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd lub powołany uchwałą likwidator.
       5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się innym organizacjom
         pozarządowym, których działalność statutowa jest zbieżna z celami Fundacji.

                              7
   2   3   4   5   6   7   8