Page 5 - Instytut Historii Gluchych „Surdus Historicusˮ w latach 2012–2017
P. 5

d. Ofiarności publicznej, zbiórek publicznych, prowadzonych zarówno w kraju, jak i
           zagranicą.
          e. Aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji.
       3. Dochody z tytułu darowizn, spadków i zapisów oraz ofiarności publicznej mogą zostać
         obrócone na urzeczywistnienie każdego z celów statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy
         nie postanowili inaczej.
       4. Działalność statutowa Fundacji może mieć formę nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku
         publicznego.
       5. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność w zakresie:
          a) działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z PKD),
          b) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie historii (72.20.Z PKD),
          c) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych
           (72.20.Z PKD),
          d) działalność archiwów (91.01.B PKD),
          e) działalność bibliotek innych niż publiczne (91.01.A PKD),
          f) działalność związana z bazami danych (62.01.Z PKD i 63.12.Z PKD),
          g) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie informacji naukowej (72.20.Z PKD),
          h) prowadzenie seminariów i warsztatów edukacyjnych (85.59.B PKD),
          i) działalność związana z organizacją wystaw (82.30.Z PKD),
          j) wydawanie katalogów, informatorów, broszur instruktażowych, materiałów szkoleniowych,
           pozostała działalność wydawnicza (58.19. Z PKD),
          k) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z PKD).

       6. Fundacja prowadzi odpłatną działalność w zakresie:
          a) wydawanie książek (58.11.Z PKD),
          b) wydawanie czasopism (58.14.Z PKD),
          c) wydawanie plakatów, pocztówek, map, kalendarzy, albumów fotograficznych (58.19.Z PKD),
          d) przygotowanie publikacji do druku na zlecenie osób prawnych lub fizycznych (18.13.Z PKD),
          e) działalność usługowa związana z poligrafią (18.13.Z PKD),
          f) sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych (47.61.Z PKD),
          g) sprzedaż detaliczna książek antykwarycznych (47.79.Z PKD),
          h) wydawanie nagrań dźwiękowych (59.20.Z PKD),
          i) przygotowanie, produkowanie i upowszechnianie filmów i programów telewizyjnych (59.12.Z
           PKD),
          j) działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z PKD),
          k) usługi reklamowe (73.12.B i C PKD),
          l) działalność fotograficzna (74.20.Z PKD),
          m) usługi archiwalne: wyszukiwanie i udostępnianie fotografii oraz udzielanie licencji na ich
           wykorzystanie (91.01.B PKD),
          n) usługi archiwalne: wyszukiwanie i udostępnianie materiałów archiwalnych oraz udzielanie
           licencji na ich wykorzystanie (91.01.B PKD),
          o) działalność galerii i salonów wystawienniczych (90.04.Z PKD),
          p) prowadzenie zamawianych szkoleń i lekcji historycznych (85.59.B PKD),
          q) kopiowanie filmów (18.20.Z PKD),
          r) realizacja zamawianych kwerend tematycznych (63.91.Z PKD),
          s) przetwarzanie danych (63.11.Z PKD),
          t) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie historii (72.20.Z PKD),
          u) działalność związana z tłumaczeniami (74.30. Z PKD),
          v) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z PKD).
                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8