Page 4 - Instytut Historii Gluchych „Surdus Historicusˮ w latach 2012–2017
P. 4

8. Pielęgnacja i udzielanie informacji o miejscach pochówku zasłużonych działaczy z historii
         Głuchych.
       9. Rozwijanie innych form działalności służących realizowaniu statutowych celów fundacji.
       10. Wydawanie i propagowanie wśród społeczeństwa publikacji naukowych lub
         popularnonaukowych z historii Głuchych poprzez:
          a. Organizowanie pojedynczych i cyklicznych wystaw i ekspozycji.

          b. Organizowanie  warsztatów,  kursów,  szkoleń,  lekcji  i  konkursów  dla
           zainteresowanych.
          c. Organizowanie festiwali, sympozjów, konferencji, kongresu, odczytu celem
           poruszania zagadnień z historii Głuchych.
          d. Prowadzenie plenerów, zgrupowań i szkoleń mających na celu przygotowanie
           wystaw, ekspozycji, konferencji itp.
          e. Tworzenie, opracowanie, udostępnianie i upowszechnianie zbiorów tekstowych,
           ikonograficznych, filmowych, fonograficznych i muzealnych stanowiących społeczny
           zasób archiwalny.
          f. Opracowanie,  wydawanie   i  rozpowszechnianie  publikacji  drukiem  oraz
           z wykorzystaniem wszelkich innych nośników.

       11. Poddanie zniszczonych materiałów archiwalnych zabiegom konserwacyjnym.                             § 3 a.

       1. Materiały archiwalne zgromadzone przez Fundację, a także powstałe i powstające
         w wyniku jej działalności, stanowią ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny.                            ROZDZIAŁ III.

                      MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI.


                              § 4.


       1. Majątek fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 zł oraz inne nabyte przez
         Fundację mienie.
       2. Dochody Fundacji pochodzą:
          a. Darowizn, spadków i zapisów, nagród otrzymywanych zarówno w kraju, jak
           i z zagranicy.
          b. Dotacji i subwencji oraz grantów zarówno w kraju, jak i z zagranicy.
          c. Odsetek.


                              4
   1   2   3   4   5   6   7   8