Page 8 - Instytut Historii Gluchych „Surdus Historicusˮ w latach 2012–2017
P. 8

6. Materiały archiwalne i muzealne zgromadzone w Fundacji, w razie likwidacji fundacji
         przekazuje się archiwum państwowemu lub archiwum państwowemu wskazanemu
         decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, w przypadku:
          a. braku innej fundacji o tej samej charakterze działalności co wspomniana instytucja,
          b. braku zamiaru założenia nowej fundacji, których działalność statutowa byłaby zbieżna
           z celami Fundacji.
       7. Materiały biblioteczne zgromadzone w Fundacji, w razie likwidacji fundacji przekazuje się
         Bibliotece Narodowej w Warszawie, w przypadku:
          a. braku innej fundacji o tej samej charakterze działalności co wspomniana instytucja,
          b. braku zamiaru założenia nowej fundacji , których działalność statutowa byłaby
           zbieżna z celami Fundacji.
       8. W przypadku znalezienia organizacji pozarządowej, której działalność jest zbieżna
         z Fundacją, musi mieć w swoim statucie zapis taki jak w pkt. 6 i 7.
       9. Wszelkie zmiany w rozdziale V statutu wymagają zgody fundatora.
       10. Po śmierci fundatora rozdział V statutu nie może ulec zmianie.
                              8
   3   4   5   6   7   8