Page 1 - Instytut Historii Gluchych „Surdus Historicusˮ w latach 2012–2017
P. 1

STATUT FUNDACJI

                    INSTYTUT HISTORII GŁUCHYCH

                    „S U R D U S  H I S T O R I C U S”








        Niniejsza fundacja powstała w trosce o przeszłość (i przyszłość) historii
        Głuchych oraz ma służyć podtrzymywaniu wśród środowiska Głuchych

        świadomości oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez
        przypominanie zasług działaczy i zwykłych ludzi z kręgu środowiska Głuchych

        w życiu społecznym. Misją fundacji jest również rozpowszechnienie wśród
        społeczeństwa słyszących wiadomości o środowisku Głuchych i szacunku
        wobec niego.







                           ROZDZIAŁ I.
                       POSTANOWIENIA OGÓLNE.


                             § 1.


       1. Fundacja nosi nazwę Instytut Historii Głuchych „Surdus Historicus” zwana w dalszej treści
         niniejszego Statutu „Fundacją”.
       2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
       3. Teren działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą miasto stołeczne
         Warszawa.
       4. Dla właściwego realizowania swych celów Instytut może prowadzić działalność poza

         granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
       5. Fundacja może być członkiem lokalnych, regionalnych, krajowych, zagranicznych
         i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
       6. Fundacja nie prowadzi działalność gospodarczą.
          a. Fundacja posiada osobowość prawną.


                              1
   1   2   3   4   5   6